Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien tickets als toegangsbewijzen via de website van Verloskundig Centrum Uniek (www.uniek.baby), KvK-nummer 69946639, worden besteld en daardoor een overeenkomst tot stand komt. Voordat de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de inhoud van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter hand gesteld op zodanige wijze dat van de inhoud daarvan integraal kennis kan worden genomen en deze desgewenst op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Met de bestelling van de tickets verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de overeenkomst en dat de klant voorafgaande daaraan kennis heeft kunnen nemen van de inhoud daarvan. Zonder het akkoord hierop kan door de technische inrichting van de website van Verloskundig Centrum Uniek geen overeenkomst tot stand komen. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de betreffende website.

1.      Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Verloskundig Centrum Uniek;
 2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van culturele en / of recreatieve aard, waarvoor Verloskundig Centrum Uniek Tickets verkoopt;
 3. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt;
 4. Organisator: Verloskundig Centrum Uniek;
 5. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement, waaronder wordt verstaan een regulier Ticket.

2.      Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Organisator, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven
 2. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst de Organisator uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van Algemene Voorwaarden overeenkomsten. Organisator is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van de Organisator te raadplegen.

3.      Totstandkoming Overeenkomst met Verloskundig Centrum Uniek

 1. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komt er een overeenkomst tot stand tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.
 2. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn aanmelding. Organisator zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen. Indien Koper het Ticket via elektronische weg ontvangen heeft, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan de Organisator contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Organisator Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Organisator ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Organisator twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Organisator zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 3. De door Organisator opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Organisator schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze overeenkomst in stand laat.

4.      Prijzen en betaling

 1. Koper betaalt de op de website vermelde prijs voor een Ticket. Betaling vindt plaats op de op de website van Organisator aangegeven wijze.
 2. Alle prijzen van Organisator zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, zal Organisator de Overeenkomst beëindigen na het niet betalen na eenmalige aanmaning. Het Ticket komt op dit moment vrij en kan opnieuw beschikbaar gesteld worden.

5.      Afgelaste of verschoven Evenementen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van Organisator om Koper op de hoogte te stellen of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn.
 2. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Organisator opnemen via 071-5294900.
 3. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren. Koper krijgt ticketprijs gerestitueerd. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.

6.      Tickets

 1. De Organisator biedt een regulier Ticket aan de Koper.
 2. De door Organisator gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. De Organisator verbied de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 3. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed.
 4. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met de Organisator via 071-5294900.

7.      Overdragen Tickets

 1. Het overdragen van een Ticket is uitsluitend bedoeld voor overdracht aan vrienden of familie. Draag daarom alleen tickets over aan mensen die u kent en vertrouwt.
 2. Wanneer een Ticket wordt overgedragen, wordt de Organisator hiervan per mail op de hoogte gebracht, info@uniek.baby. Let op: de Koper van het Ticket blijft de officiële contractspartij van de Organisator. Dit betekent dat de overeenkomst tussen u, als oorspronkelijk Koper, en Organisator, inclusief alle rechten en verplichtingen die hiervan deel uitmaken, en alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Ticket ook na overdracht, ongeacht het aantal keer dat het Ticket wordt overgedragen, in stand blijven. In het geval er sprake is van verplaatsing of annulering van een Evenement, heeft alleen de oorspronkelijke Koper het recht om restitutie te vragen, conform de thans geldende voorwaarden voor dat Ticket. De ontvanger van een overgedragen Ticket kan nimmer aanspraak maken op restitutie. Organisator informeert uitsluitend de oorspronkelijke Koper over zaken met betrekking tot het Ticket en het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke Koper om deze informatie te delen met ontvangers van overgedragen Tickets.
 3. Indien Ticketmaster vermoedt dat een Ticket frauduleus, in strijd met de wet of enige bepaling voortvloeiend uit de toepasselijke algemene voorwaarden wordt overgedragen of gebruikt dan is de Organisator gerechtigd om het Ticket ongedaan te maken of het betreffende Ticket ongeldig te maken

8.      Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De op het Ticket van Organisator rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Organisator. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Organisator zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 3. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Organisator aan Koper.

9.      Privacy

 1. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Organisator welke op de website van Organisator raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

 1. Mocht Organisator in het kader van haar verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Organisator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Organisator of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van Organisator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Organisator onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Organisator ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Organisator in staat is adequaat te reageren.
 3. Koper vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Organisator, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Organisator meldt.
 5. Organisator kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Organistor is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Organisator.
 6. Organisator aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Organisator kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 7. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de Organisator kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Organisator in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Organisator gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op alle overeenkomsten met Organisator is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leiden.

13.   Diversen

 1. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
 2. Tijdens het evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden
 3. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 4. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Organisator dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Ticketmaster niet.
 5. Bij verschil van mening tussen Organisator en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
 6. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Organisator in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ticketmaster vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 7. Gezien de huidige uitbraakt van het coronavirus, verwachten wij dat u zich tijdens het evenement zal houden aan de geldende maatregelen van het RIVM en eventuele aanvullende maatregelen waarover u tijdens het evenement wordt geïnformeerd door de Organisator.